Filosofie (Humanistisch Verbond)

Datum: 14 februari 2016
Tijd: 13:30 - 16:00 uur

Moreel gedrag
Tot voor niet erg lang geleden was de gangbare notie dat dieren geen zelfbewustzijn hebben, slechts hun natuurlijke instincten volgen, en niet in staat zijn tot morele afweging. Recent onderzoek toont aan dat de werkelijkheid genuanceerder is. We zullen onze opvattingen over en houding tegenover dieren moeten bijstellen.
Inleider: prof.dr. René ten Bos
(filosoof/organisatiedeskundige)

humanistisch-verbond

Het thema van de 23e serie lezingen was ‘leeftijd’. Wanneer je onderwerpen als ‘levensverwachting’, ‘vitaliteit’ en ‘eindigheid’ nader beschouwt, rijzen al snel vragen over wat nog ‘natuurlijk’ is, en waar de mens zich op het gladde ijs van het ‘onnatuurlijke’ waagt.

Klassieken hadden al een ambivalente houding t.o.v. het natuurlijke. Ze hanteerden uiteenlopende definities en namen soms controversiële standpunten in. Ook in onze moderne samenleving keuren we ‘beestachtig’ gedrag af, maar waarderen natuurproducten in de supermarkt positief. In vrije weekends bezoeken we graag ‘natuurgebieden’, tamme versies van het woeste origineel. ‘Natuurvolken’ worden in rap tempo ‘geciviliseerd’, ‘natuurlijk gedrag’ is een sleutel tot succes, en wat ‘natuurlijk’ is, ligt voor de hand.

In deze 24e serie lezingen in het kader van ‘Filosofie voor een breed publiek’ gaan we onder leiding van deskundige inleiders het gebied van mens, dier, natuur en cultuur, en vooral ook de spanning ertussen aan een nader onderzoek onderwerpen. We gaan samenhangen bestuderen, ideeën en inzichten uitwisselen en deze verder verdiepen. Kortom, we gaan zes middagen filosoferen.

Kosten:
Voor leden van het Humanistisch Verbond € 27,50. Voor niet-leden € 37,50. Kosten losse lezing € 7,-.

Opgave:
Door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL 83 INGB 0000857558 t.n.v. penningmeester HV Fryslân, onder vermelding van ‘Filosofie XXIV’. Het giro-afschrift is het bewijs van betaling; we geven geen deelnamebewijzen. Het is ook mogelijk om contant te betalen aan de zaal.

Informatie:
Werkgroep Filosofie Humanistisch Verbond Fryslân: De Tange 5, 9155 AL Raard, tel. 0519-222022, e-mail: hvfryslan@gmail.com, website: www.humanistischverbond.nl