Inez Timmer: Tusken Heimat & Heitelân

Datum: 26 maart 2017
Tijd: 15:00 - 17:00 uur

Inez Timmer, Lady Entertainer en Fryslân‘s lêste diva, leit út wêrom de ienhoarn útstoarn is,

hoe lekker it sjongt yn de lijte fan in ko en hoe moai it is yn it Lân fan Peasens-Moddergat.

Hiene jo eartiids ek blokken op‘e trapers fan de fyts? En wêrom kin mânlju noait wat fine?

Kom nei „Tusken Heimat & Heitelân“; nei ôfrin binne jo wis wizer!

Mei Peter van der Zwaag oan de piano kinne jo yn elts gefal rekkenje op in Happy Ein.