BreszzTime! – NOORDENBOS en Ko – GJIN C TE HEECH

Datum: 26 november 2022
Tijd: 20:00 - 22:30 uur

Hurde wyn, wylde weagen, heech wetter,
Foar Noordenbos en Ko giet gjin see te heech!

De moaie loften, de waarme sinne,
de stilte fan it waad….

Dat alles joech ús ynspiraasje en sjongnocht!

Mei teksten en muzyk fan eigen boaiem en in knypeach nei ‘Toppers van toen’

Spilers:
Aline v.d. Wey- Struiksma
Renie Zuiderveld
Janneke Themmen-Westra
Klaske Kingma- Noordenbos

Oan ‘e piano Pieter Jelle v.d. Laan
Lûd: Lourens Koldijk.


Kaarten bestellen

Dit evenement is volgeboekt.